Home > Giáo dục lịch sử ở Việt Nam, Nhật Bản > Chương trình khuyến đọc quốc gia của Nhật Bản

Chương trình khuyến đọc quốc gia của Nhật Bản


“Ngày sách Việt Nam” và “Ngày trẻ em đọc sách” ở Nhật Bản đang đến gần. Đọc sách là một cách đưa VN lại gần thế giới văn minh. Muốn có những điều tốt đẹp hay rộng hơn là thế giới tốt đẹp, chúng ta, những người không thể trốn chạy khỏi thế giới đó phải tích cực tạo ra nó bằng mọi cách chứ không phải cứ chen nhau trèo lên núi vái vua Hùng là có được.

Xin giới thiệu với các bạn một văn bản quan trọng của Bộ giáo dục Nhật Bản về khuyến đọc tiếp sau hai bộ luật về đọc sách tôi đã dịch mấy hôm trước.

Cái này thường được nhắc đến như là “chương trình khuyến đọc quốc gia” của Nhật trong các tài liệu ở VN do tiếp cận từ tài liệu tiếng Anh.

THÔNG BÁO VỀ “KẾ HOẠCH CƠ BẢN KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG ĐỌC SÁCH CỦA TRẺ EM”

Ngày 9 tháng 8 năm Heisei 14 (2002)

Kính gửi

Hiệu trưởng các trường đại học quốc lập, công lập và tư thục
Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề quốc lập, công lập và tư thục
Hiệu trưởng trường giáo dục đặc biệt quốc lập Kurihama
Viện trưởng viện nghiên cứu chính sách giáo dục quốc gia
Hiệu trưởng đại học phát thanh truyền hình
Chủ tịch Hội chấn hưng văn hóa nghệ thuật Nhật Bản
Ủy ban giáo dục các đô, đạo, phủ, tỉnh
Thống đốc các đô, đạo, phủ, tỉnh
Giám đốc trung tâm tổng hợp thanh thiếu nhiên kỉ niệm Olympic quốc gia
Chủ tịch trung tâm thanh niên quốc gia
Chủ tịch trung tâm tự nhiên thiếu niên quốc gia
Chủ tịch trung tâm giáo dục phụ nữ quốc gia
Chủ tịch viện nghiên cứu tổng hợp giáo dục đặc biệt quốc gia
Chủ tịch trung tâm bồi dưỡng giáo viên
Giám đốc bảo tàng khoa học quốc gia
Giám đốc bảo tàng quốc gia
Giám đốc bảo tàng mĩ thuật quốc gia
Viện trưởng viện nghiên cứu quốc ngữ quốc gia
Vụ trưởng vụ thể thao-thanh niên bộ giáo dục, văn hóa, thể thao khoa học và công nghệ
Endo Enichiro
Vụ trưởng vụ chính sách học tập suốt đời bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ
Kondo Shinji
Vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học và trung học cơ sở bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ.
Yano Shigenori

Lần này, thành viên nội các chính phủ đã đưa ra quyết nghị về “Kế hoạch cơ bản khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em” (từ dưới đây gọi là “kế hoạch cơ bản”) vào ngày 2 tháng 8 năm 2002 có nội dung được đính kèm dưới đây, dựa trên quy định của điều 8 Luật khuyến khích các hoạt động đọc sách của trẻ em (Bộ luật số 154 năm 2001).

Kế hoạch cơ bản này là thứ được chính phủ lập ra nhằm nỗ lực xúc tiến một cách có kế hoạch và tổng hợp các chính sách khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em vì thế nó thể hiện phương hướng cơ bản của các chính sách và biện pháp cụ thể trong 5 năm tính từ năm 2002 dựa trên quan điểm khuyến khích xây dựng môi trường giúp cho trẻ em tiến hành các hoạt động đọc sách một cách tự chủ.

Nội dung của nó là “thông qua gia đình, địa phương, trường học mà cung cấp các cơ hội giúp trẻ em làm quen với việc đọc sách”, “làm phong phú cơ sở vật chất và tăng cường sách vở thư viện”, “tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ quan có liên quan như trường học, thư viện và các đoàn thể dân sự”, “

Chính phủ, dựa trên kế hoạch cơ bản, đang nỗ lực tăng cường hơn nữa các chính sách khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em trong sự liên kết chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan.
Dựa trên nội dung của kế hoạch cơ bản này, mong rằng các bên sẽ chú ý tiến hành thích hợp các biện pháp để khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em.

Đặc biệt kính mong thống đốc các đô, đạo, phủ tỉnh và Ủy ban giáo dục các đô, đạo, phủ, tỉnh căn cứ trên các lưu ý trên mà nỗ lực xúc tiến mạnh mẽ các chính sách khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em.

Đồng thời mong thống đốc và các Ủy ban giáo dục đô đạo, phủ, tỉnh sẽ ra thông báo tới các Ủy ban giáo dục ở thành phố, khu phố, thôn làng và những người đứng đầu các thành phố, khu phố, thôn làng cũng như thông báo tới các trường học, thư viện, các cơ quan giáo dục có tư cách pháp nhân trường học, các đoàn thể liên quan về kế hoạch cơ bản này.

Nội dung

1. Xây dựng kế hoạch khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em

Các đô, đạo, phủ, tỉnh dựa trên quy định của mục 1 điều 9 của Luật khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em và kế hoạch cơ bản để nỗ lực xây dựng nên “Kế hoạch khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em” căn cứ trên tình hình khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em ở địa phương.

Các thành phố, khu phố, thôn làng phải xây dựng “kế hoạch khuyến khích hoạt động đọc sách ở thành phố, khu phố, thôn làng” dựa trên quy định của mục 2 điều 9 Luật khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em và lấy kế hoạch cơ bản làm nền tảng (kế hoạch khuyến khích các hoạt động đọc sách của trẻ em ở đô, đạo, phủ, tỉnh) cũng như căn cứ vào tình hình khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em ở thành phố, khu phố, thôn làng đó.
2. Khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em ở thư viện
Các thư viện quốc lập phải nỗ lực khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em thông qua việc tăng cường thực hiện đọc sách cho trẻ em nghe, khuyến khích tham gia tình nguyện, cung cấp dịch vụ thư viện chú ý đến trẻ em khuyết tật.

Ngoài ra, cần nỗ lực đảm bảo không gian cần thiết phục vụ trẻ em đọc sách như phòng đọc sách dành cho trẻ em và mua sắm có kế hoạch sách vở cần thiết của thư viện.

3. Khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em ở trường học
Phải nỗ lực hình thành thói quen đọc sách và giáo dục thái độ yêu mến đọc sách của trẻ em thông qua việc đọc cho trẻ em nghe, “đọc sách buổi sáng” và thực hiện mục tiêu do các trường đặt ra.

4. Xúc tiến xây dựng thư viện

Các đô, đạo, phủ , tỉnh căn cứ trên tình hình thực tế còn nhiều khu phố, thôn làng chưa có thư viện và quan điểm nỗ lực phát triển toàn diện dịch vụ thư viện mà tiến hành có kế hoạch việc chỉ đạo, tư vấn đối với việc xây dựng, vận hành thư viện ở các thành phố, khu phố, thôn làng.

Các thành phố, khu phố, thôn làng cần nỗ lực thành lập các thư viện để có thể cung cấp dịch vụ thư viện thích hợp cho người dân.

5. Tăng cường sách cho các thư viện trường học.

Thư viện trường học là nơi đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích các hoạt động đọc sách, học tập một cách chủ động, sôi nổi của học sinh và triển khai các hoạt động giáo dục đa dạng như thời gian học tập tổng hợp vì vậy cần phải nỗ lực tăng cường đầy đủ sách cho thư viện ở các trường học.

Đặc biệt, ở các trường công lập thuộc giáo dục nghĩa vụ cần phải nỗ lực sớm đạt được tiêu chuẩn thư viện trường học và tăng cường đầy đủ sách bằng việc sử dụng biện pháp hưởng thuế từ địa phương trong kế hoạch 5 năm xây dựng thư viện trường học (2002-2006).

6. Xúc tiến việc bố trí các thủ thư là giáo viên ở thư viện

Theo quy định của Luật thư viện trường học thì từ tháng 4 năm 2003, ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học kiểu mới (bao gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông) có trên 12 lớp và các trường giáo dục đặc biệt, trường dành cho học sinh khiếm thính, khiếm thị (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) sẽ phải có thủ thư giáo viên. Vì vậy cần phải nỗ lực tiến hành đào bạo và bố trí những người có tư cách vào vị trí này một cách có kế hoạch.

7. Xúc tiến thông tin khai sáng lấy trung tâm là “Ngày trẻ em đọc sách”

Cần phải nỗ lực thực hiện các hoạt động thích hợp căn cứ trên mục đích của “Ngày trẻ em đọc sách” (23/4) đồng thời vừa liên kết với các đoàn thể, cơ quan có liên quan vừa xúc tiến thông tin khai sáng rộng rãi.

8. Xây dựng thể chế khuyến khích

Liên quan tới khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em, cần phải nỗ lực xây dựng thể chế khuyến khích một cách tổng hợp từ các cơ quan hành chính có liên quan như trường học, thư viện, Ủy ban giáo dục, các cơ quan phúc lợi-y tế và những đoàn thể, cá nhân có liên quan nhằm nghiên cứu các biện pháp liên kết, hợp tác thích hợp, trao đổi thông tin từ quan điểm khuyến khích sự tiến hành ở phương diện toàn thể xã hội thông qua gia đình, địa phương, trường học.

Liên lạc

Phòng giáo dục thanh thiếu nhiên, cục chính sách học tập suốt đời, Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ

Nguyễn Quốc Vương dịch từ trang Web của Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: