Home > Giáo dục lịch sử ở Việt Nam > Wikipedia tiếng Nhật viết về “Tu thân”

Wikipedia tiếng Nhật viết về “Tu thân”


 

“Tu thân” là môn học quan trọng trong giáo dục Nhật Bản trước 1945 nhưng sau khi Nhật Bản bại trận thì bị GHQ đình chỉ.

Dưới đây, xin lược dịch những thông tin trên wiki tiếng Nhật về môn học này.

Tu thân là gì?

 Tu thân có nghĩa chỉ “sự tu dưỡng bản thân” và là một môn học trong trường tiểu học ở Nhật Bản trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (Trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai trường có tên là Trường quốc dân). Môn học này tồn tại từ khi Sắc chỉ giáo dục được công bố năm 1890 đến khi Nhật Bản bại trận năm 1945. Nó tương đương với giáo dục tôn giáo của Anh và giáo dục đạo đức sau chiến tranh thế giới thứ hai.

 

Khái quát.

Tu thân được coi là môn giáo khoa có vị trí hàng đầu nhưng sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, GHQ (Bộ tổng tư lệnh tối cao quân đồng minh) đã coi Tu thân cùng với Quốc sử, Địa lý  là giáo dục chủ nghĩa quân phiệt và ra chỉ thị đình chỉ các giờ học này. Bước vào những năm 1950, trong bối cảnh diễn ra “Quá trình đảo ngược”, giáo dục đạo đức đã được phục hoạt trở lại với tư cách là thứ giáo dục nên con người xã hội có lý tính.

 

Nguồn gốc

 

Trước thời Minh Trị

Trong sách “Đại học” , một cuốn sách trong “Tứ thư ngũ kinh” có xuất hiện từ “Tu Thân”.

Đại học chương 1 có viết: “自天子以至庶人、壹是皆以脩身爲本” (Từ thiên tử cho tới thứ dân tất cả đều lấy TU THÂN làm gốc)

Thời minh trị

Trong thời Minh Trị, những người như Fukuzawa Yukichi, Obata Takujiro, những nhân vật có liên quan đến trường Khánh Ứng nghĩa thục (Keio Geijuku) đã dịch “moral science” thành “Tu thân luận”

Trong “Fukuzawa toàn tập” (Quyển 1) ở phần lời nói đầu có viết:

 

明治元年の事と覺ゆ或日小幡篤次郎氏が散歩()(さんぽ)の途中()(とちう)、書物屋()(しよもつや)の店頭()(みせさき)に一册の古本()(ふるほん)を得たりとて塾に持歸()(もちかへ)りて之を見れば米國出版()(しゆつぱん)ウェーランド編纂()(へんさん)のモラルサイヤンスと題()(だい)したる原書にして表題()(へうだい)は道徳論()(だうとくろん)に相違()(さうゐ)なし同志()(どうし)打寄()(うちよ)り先づ其目録()(もくろく)に從て書中の此處彼處()(こゝかしこ)を二三枚づゝ熟讀()(じゆくどく)するに如何()(いか)にも徳義()(とくぎ)一偏()(いつぺん)を論じたるものにして甚だ面白()(おもしろ)し斯る出版書()(しゆつぱんしよ)が米國にあると云へば一日も捨置()(すてお)き難し早速()(さつそく)購求()(こうきう)せんとて横濱の洋書店()(やうしよてん)丸屋に託()(たく)して同本六十部ばかりを取寄()(とりよ)せモラルサイヤンスの譯字()(やくじ)に就ても樣々討議し遂に之を修身論()(しうしんろん)と譯()(やく)して直に塾()(じゆく)の教塲()(けうぢやう)に用ひたり”

 

(Còn tiếp )

Nguyễn Quốc Vương dịch 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: